نگه داشتن از راز کسی که خودش خبر نداره اونو میدونی خیلی سخته...

میتونی از دونستنش سو استفاده کنی ولی وجدانت اجازه نمیده...

گاهی خبیث میشی میخوای تو دلت نگه داری تا به کارت بیاد ولی خب خبیث نیستی که !!!!

من الان چند تا از این راز ها دارم خیلی سخته نگه داشتنشون...

___________

نورتن لبخندی زد و گفت: "خبرنگارها بیرون بیمارستان تقاضای مصاحبه با شما را دارندو من اطمینان دارم که تاکنون در یک مصاحبه مطبوعاتی هم شرکت نکرده اید"

الن نفسش به شماره افتاد و پرسید : " آن ها چه میخواهند؟"

نورتن گفت: "سوال اصلی آن ها این خواهد بود که تو چطور و چرا آقای اسکات را نجات دادی؟"

الن سرش را به زیر انداخت و با شرمندگی گفت : "اما من اگر فرصت کافی داشتم اول خودم را نجات میدادم"